Realizowane projekty

Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku:  

W ramach działalności placówki realizowane są 3 projekty :

  1. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO
    dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat w okresie od 1.01.2017r. Do 31.12.2017r.

Placówka skierowana jest do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Białystok w wieku 7-17 lat, pochodzących przede wszystkim z rodzin z problemem alkoholowym, z trudną sytuacją materialną, wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, doświadczających przemocy, zmagających się z różnymi trudnościami w kontaktach interpersonalnych oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

  1. „Rodzina w remoncie”-kontynuacja programu wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej będących pod opieką specjalistycznej placówki wsparcia dziennego KLANZOWISKO Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddz. Białostocki w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

Projekt zakłada czynne włączanie się rodzin z trudną sytuacją losową m.in. wielodzietne, dotknięte różnymi kryzysami-głównie przemocą oraz uzależnieniem, bezrobociem w prace na rzecz stowarzyszenia (pomoc w szukaniu sponsorów, dyżury w sprzątaniu pomieszczeń placówki, drobne prace remontowe itp.). W zamian placówka wspiera zaangażowane osoby poprzez udzielenie im pomocy żywnościowej i rzeczowej (zakup paczek świątecznych na Wielkanoc i Boże Narodzenie, organizację spotkań świątecznych).

  1. „Wiem, reaguję, jestem bezpieczny-program profilaktyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat z terenu Miasta Białegostoku w okresie od 10.03.2017r. do 10.07.2017r.

    Projekt zakłada prowadzenie w formie warsztatowej dwóch grup psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku 8-13 . Celem programu jest poprawa warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży poprzez profilaktykę wobec naruszania praw dziecka, omówienie zjawiska przemocy w tym m.in. jej rodzajów i sposobów radzenia sobie w sytuacji jej doznawania, poszerzenie umiejętności społecznych niezbędnych do zadbania o własne i innych bezpieczeństwo.