Dzieci i młodzież

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, psychiatryczna dzieci i młodzieży.

W/w pomoc obejmuje indywidualne spotkania z dziećmi i młodzieżą z danym specjalistą- diagnozę zaburzeń psychicznych oraz czynników ryzyka kształtowania się zaburzeń zachowania, wsparcie i konsultacje, opracowanie opinii specjalistycznych zgodnie z potrzebami.


Terapia dzieci i młodzieży.

W ramach terapii prowadzonej z dziećmi i młodzieżą realizowane jest wsparcie oraz praca z urazem, którego doświadczyło dziecko. Terapia jest podwaliną „zdrowienia” dziecka w kontekście doświadczonej traumy. Proponujemy terapię indywidualną i terapię grupową.
Terapia indywidualna realizowana jest w formie spotkań terapeuty z dzieckiem, trwających średnio ok. 50 min.
Terapia grupowa obejmuje zajęcia grupowe dzieci i młodzieży w oddzielnych wiekowo grupach. Grupy mają charakter zamknięty i cykliczny.


Psychoedukacja krzywdzonych dzieci i młodzieży.

Działania obejmują edukację w zakresie różnych aspektów dotyczących zjawiska przemocy np. analiza praw dziecka oraz edukację w zakresie konstruktywnych metod redukowania napięcia, rozwiązywania sytuacji problemowych itp.


Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne krzywdzonych dzieci i młodzieży.

Wsparcie obejmuje zajęcia /spotkania z dziećmi pod kątem redukcji napięcia emocjonalnego, nauki wyrażania uczuć, odbudowy poczucia zaufania w kontakcie z osobą dorosłą, redukcji poczucia winy za to co spotkało dziecko, konsultacje pedagogiczne, psychologiczne i psychiatryczne.


Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina

Zajęcia kierowane są do dzieci mających trudności w relacjach społecznych innymi ludźmi zarówno dziećmi jak i dorosłymi, dostosowywaniem się do nowych sytuacji, respektowaniem  wyznaczanych  norm i granic jak też przejawiających zachowania agresywne.  Udział dzieci w zajęciach daje im m możliwość do trenowania  umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie


Trening Pewności Siebie

Metoda pomocy dzieciom, które doświadczyły przemocy ze strony rówieśników. Zajęcia kierowane są do dzieci ich rodziców. Cykl obejmuje co najmniej 10 godzin zajęć dzieci i 5 godzin zajęć z rodzicami- realizowanych ramach oddzielnych spotkań. Podczas zajęć dzieci uczą się możliwości pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, pomagają obronić się przed agresją i przemocą ze strony szkolnych kolegów, rozwijają umiejętności potrzebne do życia w grupie rówieśników, dają poczucie siły i wiary we własne możliwości. Rodzice natomiast uczestniczący w zajęciach uczą się prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym, jak interweniować w sprawie przemocy w szkole.

Trening prowadzą certyfikowani trenerzy przygotowani przez Stowarzyszenie Bliżej Dziecka


Trening Zastępowania Agresji (TZA) dzieci i młodzież.

Działania obejmują cykl zajęć w grupie zamkniętej. Głównym celem zajęć TZA z dziećmi i młodzieżą jest korekta zachowania poprzez oddziaływanie poznawczo-behawioralne oraz nauka zachowań asertywnych i prospołecznych. Grupy będą rekrutowane cyklicznie przez cały rok.


Grupa psychoedukacyjna dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia grupowe psychoedukacyjne dot. zjawiska przemocy w oparciu o autorski program stowarzyszenia „Już się nie boję…”. Zajęcia zawierają także metody pozytywnego modelowania wybranych umiejętności prospołecznych, odgrywanie ról przez uczestników zajęć. Grupy obejmują cykl 10 spotkań, są rekrutowane cyklicznie przez cały rok.- zgodnie z bieżącymi potrzebami w 3 grupach wiekowych.


Konsultacje psychiatryczne interwencyjne.

Celem konsultacji jest udzielenie wsparcia i interwencji kryzysowej w sytuacji kryzysu psychologicznego dzieci, młodzieży, dorosłych, zdiagnozowanie występowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia, ewentualne skierowanie do leczenia szpitalnego.


Grupa terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami lękowymi „Już się nie boję…”.

Grupa ma charakter zamknięty i cykliczny. Czas pracy jednej grupy: 12 spotkań po 2 godz. dyd.. W okresie wakacji forma grupowa jest zawieszona. Prowadzone są wówczas jedynie spotkania terapeutyczne indywidualne oraz konsultacje dla potrzebujących dzieci.


Grupa psychoedukacyjna dla dzieci z PTSD „Focus Trauma

Grupa ma charakter zamknięty i cykliczny. Czas pracy jednej grupy: 12 spotkań po 2 godz. dyd.   W okresie wakacji forma grupowa jest zawieszona. Prowadzone są wówczas jedynie spotkania terapeutyczne indywidualne oraz konsultacje dla potrzebujących. Do grupy są kwalifikowane dzieci, które doświadczyły sytuacji traumatycznych, przejawiające objawy z zespołu stresu pourazowego.