Klauzula informacyjna RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PSPiA KLANZA Oddział Białostocki informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest PSPiA KLANZA Oddział Białostocki (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą:
  ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Witosa 15B lok. 12, 15-660 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: bialystok@klanza.org.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 9 ust. 2 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z korzystaniem z usług Administratora w celu udzielenia interdyscyplinarnej pomocy (psychologicznej, terapeutycznej, prawnej, medycznej, socjalnej) oraz interwencji klientowi Centrum oraz jego rodzicowi/opiekunowi prawnemu w działającym przy Stowarzyszeniu KLANZA w Białymstoku Centrum Pomocy Dzieciom.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych, grantodawcom, zgodnie z zapisami
  umowy oraz podwykonawcom w celu realizacji usługi.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od ostatniego kontaktu ze specjalistą w tut. Centrum, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania usług. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z usług Administratora.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Holler Box

Holler Box