Projekty

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków z dotacji Województwa Podlaskiego w 2022r.:

1. "Rodzina w remoncie - program wsparcia rodziny w kryzysie"
okres realizacji projektu: czerwiec - grudzień 2022r.
Projekt zakłada uruchomienie w Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku działań intensywnej i wszechstronnej pracy terapeutyczno-pomocowej z rodzinami w kryzysie, w celu zmiany dotychczasowych postaw członków w/w rodzin. Działania projektowe będą obejmowały: wsparcie specjalistyczne rodzin w formie konsultacji i poradnictwa (psycholog, psychiatra, pedagog, terapia rodzinna) oraz prowadzenie warsztatów służących wzmacnianiu rodziny.
2. Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania.
okres realizacji projektu: czerwiec - grudzień 2022r.
Projekt zakłada uruchomienie i realizację cyklu szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i interwencji kryzysowej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - m.in. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczych, świetlic socjoterapeutycznych, asystentów rodzinnych, opiekunów pieczy zastępczej itp. z zakresu udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży narażonych na problemy zdrowia psychicznego, w tym zaburzenia zachowania. Szkolenia pozwolą odbiorcom na uzyskanie wiedzy w zakresie udzielania tzw. pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w sytuacji przeżywania przez dzieci i młodzież kryzysów natury psychicznej, w sytuacji zagrożenia samobójczego, samookaleczeń bądź innych zachowań świadczących o ryzyku dla ich zdrowia psychicznego oraz po doświadczeniu traumy. Szkolenia pozwolą uczestnikom rozwinąć swoje umiejętności w zakresie rozmów z dziećmi i młodzieżą w kryzysie, ich opiekunami oraz wyposaży ich w wiedzę na temat procedur interwencyjnych i pomocowych.

Projekty realizowane przez Centrum Pomocy Dzieciom w Białymstoku w 2022r.:

Zadania dofinansowane z budżetu Miasta Białystok

  1. Pomoc psychologiczno- terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Miasta Białystok” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1612/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 29.12.2021 r.
  2. Placówka pomocy psychiatryczno- psychologiczno- terapeutycznej skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1620/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 29.12.2021 r.
  1. Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej- Na ratunek outsiderom” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1621/UM BIAŁYSTOK/2021 z dnia 29.12.2021 r.
  1. Zamień przemoc na moc- kontynuacja programu pomocy psychologiczno- terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1488/UM BIAŁYSTOK/2020 z dnia 29.12.2020 r.
  1. Prowadzenie czterech mieszkań interwencyjno- terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie oraz innej pomocy terapeutycznej dla osób doznających przemocy” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1515/UM BIAŁYSTOK z dnia 29.12.2020 r.
  1. Centrum Pomocy Dzieciom- interdyscyplinarna placówka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów z terenu Miasta Białystok” zgodnie z umową numer W/UD/DSP 1516/UM BIAŁYSTOK/2020 z dnia 29.12.2020 r. i aneksem numer W/UD/DSP 1516/UM BIAŁYSTOK/2020-AN-1 z dnia 02.11.2021r.
  1. Rusztowanie dla relacji- program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem” zgodnie z umową numer W/UD/DSP/1447/UM BIAŁYSTOK/2019 z dnia 30.12.2019 r. i aneksem numer W/UD/DSP/1447/UM BIAŁYSTOK/2019-AN-1 z dnia 18.08.2020 r.

Projekty realizowane w 2022r.

Projekty realizowane w 2019r.

Projekty realizowane w 2018r.

Projekty realizowane w 2017r.

Projekty realizowane w 2016r.

Holler Box