Osoby dorosłe

Konsultacja wstępna – pierwszy kontakt

Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, określenie obszaru do zmiany, wstępna diagnoza sytuacji rodzinnej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy. Pierwszy kontakt odbywa się z samym rodzicem/opiekunem, bez jego obecności dziecka.


Konsultacje terapeutyczne indywidualne rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży.

Celem tych oddziaływań jest wsparcie i edukowanie rodziców/opiekunów w zakresie metod wsparcia dziecka w kryzysie, a także radzenia sobie w sytuacjach własnego kryzysu. Mają na celu redukcję napięcia spowodowanego trudną sytuacją, motywowania do działań na rzecz ochrony dziecka, zredukowania poczucia winy i lęku o dziecko.


Grupa wsparcia dla rodziców 

Spotkania polegają na wzajemnym dzieleniu się doświadczeniami rodzicielskim z innymi oraz dawaniu i przyjmowaniu wsparcia emocjonalnego. Celem grupy jest rozwój własny, a także pomoc w pokonywaniu bieżących trudności. Grupa ma charakter otwarty, można dołączyć do niej w każdym momencie po odbyciu konsultacji wstępnej. 


„Jak mądrze wspierać dziecko”- grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów

Cykl zajęć (10 spotkań) w grupie zamkniętej w zakresie wsparcia rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży będących w kryzysie, przejawiających zaburzenia w zachowaniu, zaburzenia natury psychicznej. Grupy będą rekrutowane cyklicznie przez cały rok, z wyłączenie wakacji.


 „Bez klapsa…” - grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów.

Działania obejmują cykl zajęć (10 spotkań) w grupie zamkniętej w zakresie psychoedukacji rodziców/opiekunów na rzecz wychowywania bez przemocy, korygowania niewłaściwych form zachowań wobec dzieci, konstruktywnych sposobów wyrażania złości i radzenia sobie z różnymi kryzysami, stawiania dzieciom granic z miłością i szacunkiem. Grupy są rekrutowane cyklicznie przez cały rok.


Grupa terapeutyczna dla osób doznających przemocy

Cykl spotkań oparty o autorski program. Pierwszym etapem programu jest umożliwienie osobom doznającym przemocy zrozumienie sytuacji w jakiej się znajdują oraz poznanie mechanizmów zjawiska przemocy. Następnie w kolejnym etapie pracy,  poszerzenie samoświadomości, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz poznanie skryptów i przekonań którymi osoby te kierują się w życiu, a także ich zmiana pozwalająca na skuteczniejsze przeciwstawienie się aktom przemocy.


Zajęcia korekcyjno-edukacyjne „Chcę inaczej – bez przemocy” 

Cykl 20 spotkań (3 godz.dyd.) odbywających się co tydzień w oparciu o autorski program konsultantów CPD, zawierający elementy programu DULUTH oraz warsztatów psychoedukacyjnych. Grupy mają charakter otwarty, koedukacyjny i cykliczny. Każdy uczestnik, aby zakończyć pracę w grupie musi odbyć co najmniej 17 spotkań. Warunkiem uczestnictwa w grupie jest świadome i otwarte uznanie własnego sprawstwa przemocy.