Wsparcie w kryzysie

Interwencja kryzysowa

Wsparcie w ramach indywidualnego kontaktu z poszczególnym konsultantem, terapeutą, określenie poziomu bezpieczeństwa dziecka, rodziny, strategiczne zarządzanie pomocą wobec potrzebującej osoby.


Konsultacje psychologa - opiekuna dziecka – ofiary przestępstwa.

Obejmują spotkania indywidualne z dziećmi i młodzieżą oraz z ich rodzicami/opiekunami w zakresie aspektów zjawiska wiktymizacji, wsparcia po przestępstwie, wyjaśnienia toczących się procedur prawnych, przygotowania do uczestnictwa w w/w procedurach. Spotkania są rodzajem interwencji kryzysowej w związku z doznanym przez dziecko urazem.


Konsultacje prawne rodziców/opiekunów

W/w działania obejmują konsultacje w zakresie prawnych aspektów dotyczących postępowania prawnego i procedur. Konsultacje prowadzi radca prawny.