Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku.

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  centrum-klanza.pl

Data publikacji strony internetowej: ……..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: ……………….

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

  • brak opisów zdjęć
  • brak napisów w filmach

Przyczyną powyższych braków jest fakt, że strona jest aktualnie w przebudowie.

Przygotowanie deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 04.01.2022

Data ostatniej aktualizacji: …………

Deklarację sporządzono na podstawie aktualnych wytycznych oraz oceny własnej Stowarzyszenia KLANZA.

Wnioski i zażalenia przyjmujemy mailowo pod adresem: cpdbialystok@centrum-klanza.pl, lub telefonicznie 85/6525494

Zgłoszenie w formie elektronicznej powinno zawierać: dane osoby przesyłającej zgłoszenie, uwagi dotyczące niedostępności danej strony wraz z zapotrzebowaniem, wskazanie pożądanego rozwiązania problemu, a także dane kontaktowe.

Rozpatrzenie zgłoszenia odbywa się najpóźniej do 7 dni roboczych. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy ma prawo zgłoszenia prośby o udostępnienie informacji w formie alternatywnej.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku mieści się w dwupiętrowym budynku przy ul. gen. Franciszka Kleeberga 8. Do siedziby CPD prowadzą dwa wejścia umieszczone od frontu budynku prostopadle do ulicy gen. Kleeberga. Do obu wejść prowadzą podjazdy dla wózków inwalidzkich. Przy wejściach do budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe, z tyłu budynku w podwórku ogólnodostępny parking oraz ogólnodostępny parking wzdłuż całej długości ul. gen. George’a Smitha Pattona.

Pomieszczenia CPD znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Budynek posiada klatkę schodową, nie posiada windy. Klienci CPD wchodzą pierwszym wejściem znajdującym się po lewej stronie, stojąc przodem do budynku. Wejście to prowadzi do rejestracji CPD. Klienci proszeni są o niewchodzenie tym wejściem z uwagi na system zabezpieczeń – drzwi otwierane są za pomocą kart magnetycznych, które posiadają wyłącznie pracownicy i personel CPD.

W przypadku zamkniętych drzwi należy zadzwonić pod numery telefonów rejestracji CPD, które są umieszczone na drzwiach budynku, stronie internetowej oraz Facebooku CPD.

Siedziba CPD składa się z rejestracji i poczekalni, pomieszczeń biurowych, strefy terapeutycznej (pokoi terapeutycznych), które znajdują się na parterze. Ponadto na parterze mieści się pomieszczenie socjalne oraz sala przeznaczona do zajęć grupowych. Na I piętrze budynku znajdują się pokoje terapeutyczne, sale przeznaczone do zajęć grupowych, sala szkoleniowa oraz przestrzeń biurowa. Klienci CPD oczekują w poczekalni na swojego terapeutę i w godzinie umówionej wizyty przechodzą wraz z nim do wyznaczonego pomieszczenia. Samodzielnie klienci CPD nie przemieszczają się między piętrami ze względu na system zabezpieczeń (drzwi na karty magnetyczne). Wózkiem inwalidzkim można wjechać do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.

W pomieszczeniach nie ma wyznaczonych specjalnych miejsc dla osób z niepełnosprawnością. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy CPD pracujący na stanowisku rejestratorki. Rozkład pomieszczeń nie jest rozpisany ani wywieszony do wglądu osób przybywających do placówki. W CPD nie ma komunikatów głosowych, oznaczeń kontrastowych i w brajlu.

W pobliżu CPD znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Z centrum miasta do CPD można dotrzeć autobusami komunikacji miejskiej (zgodnie z aktualnym przebiegiem tras i rozkładem jazdy), najbliżej budynku znajduje się przystanek nr 467 na którym zatrzymuję się autobus linii nr 18. W pobliże CPD dojeżdżają autobusy linii 7, 9, 17, 24.

Do siedziby Centrum Pomocy Dzieciom na wszelkie oddziaływania terapeutyczne można przyjść z psem przewodnikiem – należy ten fakt zgłosić telefonicznie pracownikom CPD przed planowanym przybyciem.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA zapewnia dostępność komunikacyjno-informacyjną z wykorzystaniem następujących środków:  kontakt telefoniczny, poprzez pocztę elektroniczną i tradycyjną, możliwość przesyłania wiadomości SMS, MMS oraz w aplikacji Messenger. W placówce nie ma dostępu do tłumacza języka migowego ani dostępu do aplikacji mobilnych.