Projekty realizowane w 2016 roku

Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku:  

1. Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r.

Projekt zakłada prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu, dostępnej przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

Wszystkie działania planowane w ramach projektu obejmują wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży w aspekcie szeroko pojętej wiktymizacji, w sytuacji kryzysu psychologicznego i sytuacji pourazowej, zaburzeń zachowania i innych problemów natury psychicznej. Projekt zawiera także działania o charakterze profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży obejmujące m.in. terapię więzi oraz prowadzenie usług konsultacyjnych i wsparciowych w zakresie zaburzeń zachowania i zdrowia psychicznego.

Innowacyjnym elementem programu są działania terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz z zespołem stresu pourazowego.

Program zakłada także działania pomocowe wobec rodziców/opiekunów prawnych dzieci, będących w kryzysie, którzy nie wiedzą jakie podjąć działania, aby pomóc dziecku oraz skutecznie i bezpiecznie przeprowadzić je przez kryzys. Rodzice i opiekunowie dzieci w obliczu kryzysu dziecka sami potrzebują wsparcia i niejednokrotnie opieki terapeutycznej. Oferta pomocowa na rzecz dziecka będącego w kryzysie obejmuje działania w zakresie budowania koalicji na rzecz wsparcia danego dziecka i rodziny, także w jego środowisku lokalnym. W związku z powyższym realizacja projektu zakłada stałą współprace interdyscyplinarną terapeutów z osobami towarzyszącymi dziecku, w aspekcie zawodowym oraz społecznym.

Oferta pomocy jest zawsze zindywidualizowana i dobrana do potrzeb każdego dziecka czy rodziny.

2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – ośrodek wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin iopiekunów w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Projekt zakłada funkcjonowanie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA – ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów jako centrum dowodzenia lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom na terenie miasta Białystok. W ramach działalności Centrum kontynuowano usługi pomocowe kierowane do dzieci i młodzieży krzywdzonej obejmujących między innymi – diagnozę, terapię, wsparcie, a także działania psychoedukacyjne, wsparciowe, korekcyjno-edukacyjne kierowane do ich rodziców/opiekunów – również rodziców krzywdzących jak też konsultacje dla różnych grup zawodowych. Poprzez różnorodną działalność szkoleniową, konsultacyjną i profilaktyczną Centrum wpływa na wzrost świadomości społecznej na temat przemocy wobec dzieci i możliwości zapobiegania temu zjawisku.

3. „Rodzina w remoncie”- kontynuacja programu wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej będących pod opieką specjalistycznej placówki wsparcia dziennego KLANZOWISKO Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w okresie 01.2016r. do 31.12.2016r.

Głównym celem projektu jest wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej będących pod opieką specjalistycznej placówki wsparcia dziennego KLANZOWISKO poprzez udzielenie im pomocy żywnościowej i rzeczowej (zakup paczek świątecznych na Wielkanoc oraz Boże Narodzenie, organizację spotkań świątecznych oraz zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży,).

4. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat w okresie 01.2016r. do 31.12.2016r.

Projekt zakłada prowadzenie działalności Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „KLANZOWISKO” dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, przemocy, ubogich, wielodzietnych, niepełnych z terenu Miasta Białystok. Głównym celem pracy placówki jest tworzenie warunków do wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z rodzin alkoholowych i przemocowych. Działania proponowane przez nas oraz organizowane spotkania i zajęcia mają przeciwdziałać patologii młodzieży zagrożonej demoralizacją, uzależnieniami i zaburzonym rozwojem osobowości na skutek nadużywania alkoholu przez ich rodziców i doświadczania przez nich przemocy w rodzinie. Dzieci i młodzież znajdująca się pod opieką placówki będzie  mogła korzystać z szerokiej oferty zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych jak też logopedycznych, organizacji czasu wolnego dostosowanej do potrzeb i wieku wychowanków. Praca z podopiecznymi będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny uwzględniający skorzystanie z terapii pedagogicznej i psychologicznej. Placówka zajmuje się także wspieraniem rodziców poprzez  prowadzenie zajęć grupowych „Akademii Rodzica”, jak też konsultingu wychowawczego.

5. Pogotowie rodzinne – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego i rodzinnego na rzecz rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych będących mieszkańcami Białegostoku w okresie marzec – grudzień 2016r.

W ramach projektu proponowane są bezpłatne specjalistyczne poradnictwo dla osób i rodzin z terenu miasta Białegostoku, mających trudności lub wskazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

6. „Prowadzenie dwóch mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie” w okresie od 01 lipca 2016 do 31 grudnia 2016r.

Zadanie publiczne dotyczy prowadzenia dwóch mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie w mieszkaniach komunalnych zapewnionych i wyposażonych przez Miasto Białystok.

7. „LOOK – program na rzecz wsparcia rodziców i opiekunów małych dzieci”

Celem projektu jest wsparcie edukacyjne i terapeutyczne rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białegostoku. W ramach projektu realizujemy następujące formy pomocy: indywidualne konsultacje terapeutyczne wzmacniające więź rodzica z dzieckiem, grupowe zajęcia wzmacniające więź rodziców z dziećmi, grupę edukacyjną – wsparciową dla rodziców z niemowlętami.


Działania finansowane ze środków Zarządu Województwa Podlaskiego:     

„Studium pracy pedagogiczno – psychologicznej na terenie placówki oświatowej z uczniem z ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego” – okres realizacji maj – grudzień 2016r.

Projekt zakłada 60 godzinne szkolenie pedagogów i psychologów na co dzień pracujących w placówkach oświatowych z terenu województwa podlaskiego.


Działania finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Białymstoku:   

Mam moc! – nowatorski program wsparcia dzieci i młodzieży – ofiar przemocy oraz ich opiekunów – okres realizacji sierpień – grudzień 2016r

Projekt zakłada realizację programu pomocy dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich opiekunom w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych sesji terapeutycznych w oparciu o terapię narracyjną i psychoedukację. Program został opracowany na podstawie terapii poznawczo – behawioralnej skoncentrowanej na traumie. (TF-CBT) dla grup dzieci i młodzieży, którzy doświadczyli wykorzystania seksualnego. Terapia TF-CBT opiera się na poznawczym modelu stresu pourazowego.


 

Działania współfinansowane ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 

1. LOOK II – kontynuacja systemu wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białystok

Celem głównym projektu jest ochrona małych dzieci w wieku 0-6 przed krzywdzeniem oraz wsparcie rodzicielskie dla rodzin z terenu Miasta Białegostoku. Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK i zakłada doskonalenie w/w systemu, a także wymianę informacji na temat rodzin zagrożonych przemocą pomiędzy instytucjami zaangażowany w pomoc rodzinie z małym dzieckiem z terenu Miasta Białystok

2. Ochronić dzieciństwo

Celem głównym projektu jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy z woj. podlaskiego.

W ramach projektu: wspieramy dzieci i przygotowujemy je do uczestnictwa w procedurach, edukujemy rodziców na temat przepisów prawnych, kompetencji służb, procedur przesłuchania, oraz wsparcia dziecka, wspieramy placówki oświatowe w zakresie tworzenia polityki ochrony dzieci, szkolimy pracowników placówek oświatowych w zakresie ochry dzieci przed krzywdzeniem.


Pracownicy CODIR uczestniczą w projekcie realizowanym w latach 2016-17 przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” pt. System wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w Polsce Wschodniej – kontynuacja”.

W ramach projektu prowadzone są Treningi Pewności Siebie dla dzieci z białostockich szkół podstawowych i ich rodziców.