Projekty

Projekty dofinansowane z budżetu Miasta Białystok w 2022 roku

 

„Rusztowanie dla relacji” – program wspierania dzieci i młodzieży w zakresie umiejętności społecznych oraz kompetencji rodzicielskich jako czynnik chroniący dzieci i młodzież przed krzywdzeniem.

Okres realizacji: styczeń 2020 rok – grudzień 2022 rok

Projekt dotyczy realizacji działań terapeutycznych, psychoedukacyjnych i treningowych na rzecz wsparcia i rozwoju umiejętności społecznych dzieci i młodzieży oraz rozwoju kompetencji rodzicielskich rodziców/opiekunów – mieszkańców Białegostoku poprzez uruchomienie w Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA w Białymstoku dodatkowych grup treningowych, terapeutycznych oraz psychoedukacyjnych oraz indywidualnych form konsultacji, wsparcia i terapii na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy i krzywdzenia dzieci.


Prowadzenie czterech mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy oraz innej pomocy terapeutycznej dla osób doznających przemocy.

Okres realizacji: styczeń 2021 rok – grudzień 2023 rok

Zadanie publiczne dotyczy pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc poprzez m.in prowadzenie czterech mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie. Są to mieszkania komunalne zapewnione i wyposażone przez Miasto Białystok. Prowadzenie mieszkań obejmuje opiekę i wsparcie pomocowe rodzin korzystających z tych lokali, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na przemoc w rodzinie – poprzez Indywidualny Plan Pomocy. Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpiecznych warunków mieszkaniowych rodzinom z dziećmi doświadczającym przemocy w rodzinie, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej czy losowej. Ponadto: pomoc rodzinie doznającej przemocy w zakresie zmiany jej dotychczasowych warunków życiowych, zwiększenie dostępności rodzin uwikłanych w przemoc do specjalistycznych form wsparcia i konsultacji, w tym zwłaszcza pedagogicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i prawnych oraz terapii, towarzyszenie rodzinie w kryzysie zmiany, motywowanie do aktywności w zakresie zmiany warunków życiowych, zawodowych, aktywizowanie rodzicielskie, zawodowe społeczne członków rodzin doznających przemocy, rozwój umiejętności rodzicielskich oraz wzmacnianie więzi między rodzicem, a dzieckiem w rodzinach uwikłanych w przemoc, stworzenie bezpiecznych warunków narracji traumy uczestników projektu, budowanie interdyscyplinarnej koalicji na rzecz pomocy danej rodzinie.


Centrum Pomocy Dzieciom – interdyscyplinarna placówka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów z terenu Miasta Białystok

Okres realizacji: styczeń 2021 rok – grudzień 2023 rok

Projekt zakłada funkcjonowanie Centrum Pomocy Dzieciom – ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów czyli lokalnego centrum dowodzenia białostockiego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. W ramach działalności Centrum zakładamy realizację usług pomocowych kierowanych do dzieci i młodzieży krzywdzonych, obejmujących między innymi – diagnozę, terapię, wsparcie – w formie indywidualnej i grupowej, a także działania psychoedukacyjne i terapeutyczno – wsparciowe kierowane do ich rodziców/opiekunów. W ramach działań możliwe jest także przygotowanie dzieci do udziału w czynnościach procesowych. W Centrum realizowane będą także konsultacje dla przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych, działających w obszarze ochrony dziecka i rodziny, organizacja oraz udział w posiedzeniach interdyscyplinarnych grup na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym oraz działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy.


„Zamień przemoc na moc”- kontynuacja programu pomocy psychologiczno-terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok.

Okres realizacji: styczeń 2021 rok – grudzień 2023 rok

Projekt zakłada kontynuacje pogłębionego programu pomocy psychologiczno-terapeutycznej „Zamień przemoc na moc”- kierowanego do rodziców krzywdzących obejmujący: psychoterapię indywidualną, oddziaływania grupowe, diagnozę psychologiczną, konsultacje psychologiczne, a także terapię całej rodziny. W ramach zadania będą także odbywały się konsultacje dla profesjonalistów (kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów) mających zawodowy kontakt z osobami stosującymi przemoc. Działania wobec profesjonalistów będą mogły mieć także charakter wsparciowy.


Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej „Na ratunek outsiderom”

Okres realizacji: styczeń 2022 rok – grudzień 2024 rok

Zadanie obejmuje prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (PIOT) w wieku 10-18 lat przejawiających objawy zaburzeń psychicznych bądź zaburzeń zachowania, będących w kryzysie utrudniającym funkcjonowanie społeczne. Oferta placówki obejmuje szerokoprofilową, intensywną i możliwie najszybszą pomoc terapeutyczną dzieciom i młodzieży, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w treści diagnoz, opinii i orzeczeń wydanych przez podmioty diagnostyczne i orzekające. Forma oddziaływań terapeutycznych jest realizowana zgodnie z potrzebami danej grupy i indywidualnymi programami terapeutycznymi podopiecznych.


Pomoc psychologiczno – terapeutyczna rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Miasta Białystok

Okres realizacji: styczeń 2022 rok – grudzień 2024 rok

Zadanie obejmuje szeroko rozumianą pomoc i wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – mieszkańców miasta Białegostoku. Głównym celem realizacji projektu jest wsparcie rodziny w procesie wychowania niepełnosprawnego dziecka, wzrost wiedzy i kompetencji rodziców/opiekunów dziecka niepełnosprawnego w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie więzi między członkami rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym oraz wzrost umiejętności społecznych dzieci niepełnosprawnych. Pomoc udzielana w ramach projektu będzie realizowana w formie konsultacji z zakresu psychiatrii dziecięcej, psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, terapii rodziny, diagnoz i konsultacji z zakresu psychologii klinicznej, oddziaływań zawierających elementy treningu umiejętności społecznych, grupy edukacyjno – wsparciowej dla rodziców/ opiekunów dzieci niepełnosprawnych.


Placówka pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu

Okres realizacji: styczeń 2022 rok – grudzień 2024 rok

Projekt zakłada prowadzenie placówki realizującej zadania z zakresu pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej w aspekcie szeroko pojętej wiktymizacji dziecka, w sytuacji kryzysu psychologicznego i sytuacji pourazowej, zaburzeń zachowania i innych problemów natury psychicznej. W ramach działań planowanych dzieci i młodzież doświadczająca kryzysów – różnego typu od sytuacyjnych (losowych) po rozwojowe (normatywne) oraz ich rodziny będą mogli uzyskać nieodpłatną, niezbędną pomoc i towarzyszenie na rzecz przywrócenia ich równowagi psychicznej w formie m.in. indywidualnych konsultacji psychologicznych, pedagogicznych, psychotraumatologicznych, sesji psychoterapii, terapii rodziny. W ramach projektu podejmowane będą także działania w zakresu edukacji i pomocy prawnej, przygotowanie dziecka i jego opiekunów do uczestnictwa w procedurach prawnych. Szczególnym rodzaje świadczeń realizowanych w ramach projektu będzie interwencja kryzysowa na wobec dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w sytuacji samookaleczeń, myśli i prób samobójczych oraz zdarzeń traumatycznych. Gdy w kryzysie jest dziecko, to kryzysu doświadcza cała rodzina w związku z tym planujemy realizację działań obejmujących wsparcie całego systemu rodzinnego przeżywającego kryzys. Pomoc udzielania w ramach projektu będzie także interdyscyplinarna. Na rzecz wsparcia dziecka i młodzieży w kryzysie będą odbywały się spotkania pomocowe przedstawicieli różnych grup zawodowych funkcjonujących w środowisku danego podopiecznego.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków z dotacji Województwa Podlaskiego

„Rodzina w remoncie – program wsparcia rodziny w kryzysie”

okres realizacji projektu: czerwiec – grudzień 2022r.

Projekt zakłada uruchomienie w Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku działań intensywnej i wszechstronnej pracy terapeutyczno-pomocowej z rodzinami w kryzysie, w celu zmiany dotychczasowych postaw członków w/w rodzin. Działania projektowe będą obejmowały: wsparcie specjalistyczne rodzin w formie konsultacji i poradnictwa (psycholog, psychiatra, pedagog, terapia rodzinna) oraz prowadzenie warsztatów służących wzmacnianiu rodziny.


Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania.

okres realizacji projektu: czerwiec – grudzień 2022r.

Projekt zakłada uruchomienie i realizację cyklu szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, terapeutycznej i interwencji kryzysowej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – m.in. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczych, świetlic socjoterapeutycznych, asystentów rodzinnych, opiekunów pieczy zastępczej itp. z zakresu udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży narażonych na problemy zdrowia psychicznego, w tym zaburzenia zachowania. Szkolenia pozwolą odbiorcom na uzyskanie wiedzy w zakresie udzielania tzw. pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w sytuacji przeżywania przez dzieci i młodzież kryzysów natury psychicznej, w sytuacji zagrożenia samobójczego, samookaleczeń bądź innych zachowań świadczących o ryzyku dla ich zdrowia psychicznego oraz po doświadczeniu traumy. Szkolenia pozwolą uczestnikom rozwinąć swoje umiejętności w zakresie rozmów z dziećmi i młodzieżą w kryzysie, ich opiekunami oraz wyposaży ich w wiedzę na temat procedur interwencyjnych i pomocowych.