Program mieszkań interwencyjno-terapeutycznych

Nasz program

Mieszkania interwencyjno-terapeutyczne stanowią narzędzie Interdyscyplinarnego programu terapeutycznego, które daje możliwość osobom doznającym przemocy w godnych, odizolowanych od sprawcy, zbliżonych do jak najbardziej naturalnych warunkach domowych podjęcia i realizacji oddziaływań terapeutycznych.

Dla kogo ?

Adresatami programu są rodziny z dziećmi doświadczające przemocy domowej z miasta Białystok, objęte Procedurą „Niebieskie Karty” lub będące w oddziaływaniach pomocowych w organizacji/instytucji, która zawodowo ma kontakt z rodziną i podjęła informacje o przemocy,  które chcą skorzystać z oddziaływań terapeutycznych w bezpiecznych warunkach mieszkaniowych, w odizolowaniu od sprawcy.

Poniżej znajduje się wzór wniosku przeznaczony dla pracowników instytucji w celu przekazania go rodzinie z wypełnioną rekomendacją.

Wzór skierowania dla przedstawiciela instytucji

Schemat kwalifikacji do programu

Krok 1

Grupa robocza/organizacja lub/i instytucja współpracująca z rodziną przedstawia jej propozycję udziału w Programie, wręcza jej druk wniosku o zakwalifikowanie do Programu wraz z rekomendacją

l

Krok 2

Rodzina wypełnia wniosek i składa go Koordynatorowi Programu

Krok 3

Koordynator Programu wraz z dorosłym członkiem rodziny analizuje treść wniosku, przedstawia zasady udziału w Programie oraz Regulamin korzystania z mieszkania

Z

Krok 4

Akceptacja przez rodzinę zasad udziału w Programie (pobierana tylko od osób dorosłych), kwalifikacja do Programu i podpisanie kontraktu oraz regulaminu

Krok 5

Rodzinie zostaje przydzielony trener rodziny z którym opracowywany jest Indywidualny Plan Pomocy

Warunkiem bezwzględnym do korzystania przez rodzinę z minot- terapeutycznego jest podpisanie i przestrzeganie  REGULAMINU KORZYSTANIA Z MIESZKANIA INTERWENCYJNO-TERAPEUTYCZNEGO DLA RODZIN Z DZIEĆMI DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE oraz realizacja Indywidualnego Planu Pomocy Rodzinie.