Projekty realizowane w 2019r.

Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku:  

 1. Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu 

Projekt zakłada prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu, dostępnej przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – ośrodek wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów 

Projekt zakłada funkcjonowanie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA – ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów jako centrum dowodzenia lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom na terenie miasta Białystok. 

3. „Na ratunek outsiderom” – prowadzenie placówki intensywnej opieki terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat

Zadanie obejmuje prowadzenie Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (PIOT) w wieku 10-18 lat przejawiających objawy zaburzeń psychicznych bądź zaburzeń zachowania, będących w kryzysie utrudniającym funkcjonowanie społeczne. Oferta placówki obejmuje szerokoprofilową, intensywną i możliwie najszybszą pomoc terapeutyczną dzieciom i młodzieży, zgodnie z zaleceniami wskazanymi w treści diagnoz, opinii i orzeczeń wydanych przez podmioty diagnostyczne i orzekające.

4. Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

Zadanie obejmuje szeroko rozumianą pomoc i wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – mieszkańców miasta Białegostoku. Pomoc ta będzie realizowana w formie specjalistycznych konsultacji indywidualnych, rodzinnych, terapii i psychoterapii indywidualnej, grupy edukacyjno – wsparciowej, terapii rodziny, treningów umiejętności społecznych oraz treningów pewności siebie dla członków rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Zadanie realizowane będzie lokalu Stowarzyszenia, bez barier architektonicznych, zapewniającym dostęp dla osób niepełnosprawnych w Białymstoku przy ul. Kleeberga 8.

 5. „Prowadzenie trzech mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie” oraz „Prowadzenie mieszkania interwencyjno-terapeutycznego dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego.”

Zadanie publiczne dotyczy prowadzenia mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie w mieszkaniach komunalnych zapewnionych i wyposażonych przez Miasto Białystok.

 6. „Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym”

Zadanie obejmuje szeroko rozumianą pomoc i wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – mieszkańców miasta Białegostoku. Pomoc ta jest realizowana w formie specjalistycznych konsultacji indywidualnych, rodzinnych, terapii i psychoterapii indywidualnej, grupy wsparcia, terapii rodziny, treningów umiejętności społecznych oraz treningów pewności siebie dla członków rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

7. „Zamień przemoc na moc”- kontynuacja programu pomocy psychologiczno-terapeutycznej kierowanej do rodziców krzywdzących z terenu Miasta Białystok.

Celem głównym projektu jest ograniczenie zjawiska krzywdzenia dzieci z terenu Miasta Białystok poprzez pomoc ich rodzicom w zaprzestaniu stosowania zachowań przemocowych. pogłębiony program pomocy psychologiczno-terapeutycznej kierowany do rodziców krzywdzących z terenu Miasta BiałystokProgram  obejmuje następujące działania: psychoterapię indywidualną, diagnozę psychologiczną, konsultację psychologiczne, terapię całej rodziny, a  także grupa wsparcia dla profesjonalistów (kuratorów, pracowników socjalnych, policjantów) mających zawodowy kontakt z osobami stosującymi przemoc.


Działania współfinansowane ze środków The VELUX Foundations oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Projekt zakłada prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom specjalistycznej placówki świadczącej interdyscyplinarną pomoc dzieciom ofiarom przestępstw i ich rodzinom lub opiekunom, a także profesjonalistom pomagającym dzieciom krzywdzonym.


Działania współfinansowane ze środków Association FEMMES dEUROPE

Projekt zakłada readaptację pomieszczań do potrzeb pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.


Projekt Barnahus – Polska Sieć Centrów Pomocy Dzieciom

Projekt “Specialized Advocacy Centers for Children Victims of Violence in Poland — implementation and promotion of Barnahus model — Barnahus Poland” realizowany w okresie 10.2019-09.2021 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo na lata 2014-2020, zgodnie z umową 856665 — BarnahusPoland — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018.

Barnahus – Polska Sieć Centrów Pomocy Dzieciom jest projektem, który będziemy realizować od października 2019 do września 2021 razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy oraz Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa. Założeniem tego projektu jest rozwój sieci CPD w Polsce oraz wzmocnienie współpracy w ramach Centrów Pomocy Dzieciom.

W ramach projektu będziemy szkolić naszych pracowników oraz współpracujących z nami profesjonalistów, m.in. z pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, działań antydyskryminacyjnych, by nasza oferta i pomoc była dostępna dla wszystkich. Przeprowadzimy również działania i kampanie na terenie szkół, które będą promować naszą ofertę wśród dzieci i młodzieży, a także pozwolą na przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Projekt finansowany jest w ramach programu JUST ze środków Unii Europejskiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo Unii Europejskiej (2014-2020) ue_logo_kolor