Zasady korzystania z usług pomocowych w naszym Ośrodku

 1. Zapisanie Pacjenta do poszczególnych specjalistów odbywa się tylko i wyłącznie w ramach indywidualnej wizyty osoby dorosłej (bez udziału dziecka) z konsultantem I kontaktu.
 2. Warunkiem rozpoczęcia pracy terapeutycznej lub konsultacyjnej jest wypełnienie i podpisanie przez osobę pełnoletnią stosownych oświadczeń. W przypadku małoletnich powyższe oświadczenia wypełnia i podpisuje opiekun prawny.
 3. W ramach kontaktu terapeuty z Pacjentem zachowana jest tajemnica terapeutyczna, dotyczy to również ewentualnych notatek, nagrań i innych środków rejestrowania sesji. Bez zgody Pacjenta, nie jest możliwe ich przedstawianie osobom trzecim. Tajemnica terapii może być uchylona jedynie wtedy, kiedy przemawia za tym dobro wyższe (np. w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia innych lub życia Pacjenta) i tylko wobec osób lub instytucji do tego odpowiednich.
 4. Terapeuta/konsultant ma prawo użycia informacji pozyskanych w ramach pracy terapeutycznej/konsultacyjnej w ramach zespołowych konsultacji terapeutycznych/pomocowych oraz pracy superwizyjnej jedynie w niezbędnym do tego zakresie oraz wyłącznie do celów pomocowych. Zespołowe konsultacje terapeutyczne/pomocowe oraz superwizje są objęte tajemnicą.
 5. Gdy Pacjentem jest osoba małoletnia jej opiekun prawny ma prawo do kontaktu z terapeutą dziecka oraz uzyskania informacji nie objętych tajemnicą terapii lub dotyczących poważnego zagrożenia życia lub zdrowia innych osób lub życia dziecka, jego ryzykownych zachowań i demoralizacji.
 6. Terapeuta/ konsultant informuje opiekuna prawnego dziecka o jego nieobecności na sesji/konsultacji, zakończeniu lub zawieszeniu procesu terapii, konsultacji.
 7. Jeśli Pacjent nie może być obecny na umówionej sesji/konsultacji powinien poinformować o tym wcześniej pracownika Centrum.
 8. W sytuacji, gdy Pacjent nie zgłosi się dwukrotnie w stałym terminie sesji/konsultacji i nie poinformuje o tych nieobecnościach wcześniej zostaje skreślony z listy pacjentów Centrum.
 9. W przypadku trzykrotnego odwołania sesji/konsultacji przez Pacjenta zostaje on skreślony z listy pacjentów Centrum.
 10. W sytuacji pozyskania przez terapeutę/konsultanta informacji mających charakter znamion przestępstw, demoralizacji, zagrożenia stanu zdrowia lub życia jest on zobowiązany prawem do przekazania ich odpowiednim organom czy instytucjom, nawet bez zgody osób, których te informacje dotyczą.
 11. Osoba korzystająca z oferty pomocowej Centrum ma prawo do otrzymania każdorazowo potwierdzenia udziału w sesji/konsultacji. Zaświadczenie potwierdzające korzystanie Pacjenta z oferty pomocowej Centrum wydawane jest na wniosek Pacjenta po odbyciu minimum 3 sesji/konsultacji.
 12. Podczas pracy terapeutycznej dziecka rodzic/opiekun czeka na dziecko w siedzibie Centrum, w miejscu do tego wyznaczonym.