Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych przez Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia Klanza w Białymstoku w ramach projektu „Wzmocnienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w ich zadaniach w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego i przeciwdziałania zaburzeniom zachowania” współfinansowanych ze środków Województwa Podlaskiego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą – m. in. nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczych, świetlic socjoterapeutycznych, asystentów rodzinnych, opiekunów pieczy zastępczej itp. z terenu województwa podlaskiego.

Chętnych prosimy o przesłanie w postaci skanu lub zdjęcia czytelnie uzupełnionej i odręcznie podpisanej deklaracji udziału w szkoleniu i obowiązku informacyjnego (strona 2 i 3). Deklarację należy przesłać na adres e-mail: szkoleniacpdbialystok@gmail.com .

O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy