Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej

Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej to miejsce krótkoterminowego zintegrowanego oddziaływania terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 17 lat. Celem w/w oddziaływań jest jak najszybsze i całościowe objęcie opieką terapeutyczną dzieci i młodzieży, które z uwagi na powyższe objawy nie mogą lub mają utrudnione funkcjonowanie społeczne, w tym dzieci i młodzież z potrzebą indywidualnego bądź specjalnego nauczania.

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat- mieszkańcy miasta Białegostoku (opiekunowie prawni opodatkowani w mieście Białystok)

Forma: oddziaływania psychiatryczno-psychologiczno-terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznego w oparciu o indywidualny program terapeutyczny opracowywany w ramach rekrutacji.

Zgłoszenie dziecka do Placówki: odbywa się poprzez indywidualny kontakt rodzica/opiekuna prawnego dziecka z tut. Placówką – osoba umawia się na spotkanie konsultacyjne telefonicznie. Ostatecznie o liczbie konsultacji rekrutacyjnych i o kwalifikacji decyduje kadra Placówki.