Projekt „Centrum Pomocy Dzieciom” współfinansowany ze  środków The Velux Foundations oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

VeluxFDDSklanza

Zapytanie ofertowe „Zmiana aranżacji pomieszczeń”

Nr zapytania ofertowego 1/CPD/2018

Zamawiający

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, ul. Wincentego Witosa 15b lok. 12, 15-660 Białystok

Postanowienia ogólne

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych.

O realizację mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

– posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót dołączony do niniejszego zapytania.

Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidziane do realizacji. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również wszelkie materiały niezbędne do jego realizacji.

Termin realizacji zadania.

Zadanie należy wykonać w terminie: 01.07.2018 – 31.07.2018

Kryteria oceny ofert.

Zamawiający informuje, że najważniejszym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.

Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

Oferta może zawierć inne dodatkowe informacje, np: warunki płatności, warunki gwarancji, maksymalny czas realizacji.

Oferta składana w wersji papierowej powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta i musi zawierać datę sporządzenia. W pozostałych przypadkach musi zawierać dane identyfikujące oferenta, np. NIP, KRS

Oferta powinna zawierać dane osoby do kontaktu: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej

Oferent jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 2)

Postanowienia końcowe.

Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w:

– siedzibie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KALNZA Oddział Białostocki ul. Kleeberga 8 w Białymstoku

– pod nr telefonu 690 955 000 – osoba do kontaktu Katarzyna Kłubowicz

Oferta winna być złożona do godz.15.00 dnia 28.05.2018 r. na adres mailowy: biuro@codir.bialystok.pl lub osobiście w biurze Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KALNZA Oddział Białostocki ul. Kleeberga 8 w Białymstoku

W załączeniu:

załącznik  nr 1 – Wykaz prac remontowych

załącznik nr 2 – Oświadczenie