Projekty realizowane w 2017 roku

Działania finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku:  

1. Prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu w okresie od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r.

Projekt zakłada prowadzenie placówki pomocy psychiatryczno – psychologiczno – terapeutycznej skierowanej do dzieci i młodzieży doświadczających kryzysu, dostępnej przez co najmniej 5 dni w tygodniu.

Wszystkie działania planowane w ramach projektu obejmują wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży w aspekcie szeroko pojętej wiktymizacji, w sytuacji kryzysu psychologicznego i sytuacji pourazowej, zaburzeń zachowania i innych problemów natury psychicznej. Projekt zawiera także działania o charakterze profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży obejmujące m.in. terapię więzi oraz prowadzenie usług konsultacyjnych i wsparciowych w zakresie zaburzeń zachowania i zdrowia psychicznego.

Innowacyjnym elementem programu są działania terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi oraz z zespołem stresu pourazowego.

Program zakłada także działania pomocowe wobec rodziców/opiekunów prawnych dzieci, będących w kryzysie, którzy nie wiedzą jakie podjąć działania, aby pomóc dziecku oraz skutecznie i bezpiecznie przeprowadzić je przez kryzys. Rodzice i opiekunowie dzieci w obliczu kryzysu dziecka sami potrzebują wsparcia i niejednokrotnie opieki terapeutycznej. Oferta pomocowa na rzecz dziecka będącego w kryzysie obejmuje działania w zakresie budowania koalicji na rzecz wsparcia danego dziecka i rodziny, także w jego środowisku lokalnym. W związku z powyższym realizacja projektu zakłada stałą współprace interdyscyplinarną terapeutów z osobami towarzyszącymi dziecku, w aspekcie zawodowym oraz społecznym.

Oferta pomocy jest zawsze zindywidualizowana i dobrana do potrzeb każdego dziecka czy rodziny.

2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny – ośrodek wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin iopiekunów w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Projekt zakłada funkcjonowanie Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA – ośrodka wsparcia dzieci krzywdzonych oraz ich rodzin i opiekunów jako centrum dowodzenia lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom na terenie miasta Białystok. W ramach działalności Centrum kontynuowano usługi pomocowe kierowane do dzieci i młodzieży krzywdzonej obejmujących między innymi – diagnozę, terapię, wsparcie, a także działania psychoedukacyjne, wsparciowe, korekcyjno-edukacyjne kierowane do ich rodziców/opiekunów – również rodziców krzywdzących jak też konsultacje dla różnych grup zawodowych. Poprzez różnorodną działalność szkoleniową, konsultacyjną i profilaktyczną Centrum wpływa na wzrost świadomości społecznej na temat przemocy wobec dzieci i możliwości zapobiegania temu zjawisku.

3. „Rodzina w remoncie”- kontynuacja programu wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej będących pod opieką specjalistycznej placówki wsparcia dziennego KLANZOWISKO Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki w okresie 01.2017r. do 31.12.2017r.

Głównym celem projektu jest wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej będących pod opieką specjalistycznej placówki wsparcia dziennego KLANZOWISKO poprzez udzielenie im pomocy żywnościowej i rzeczowej (zakup paczek świątecznych na Wielkanoc oraz Boże Narodzenie, organizację spotkań świątecznych oraz zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży,).

4. Prowadzenie Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat w okresie 01.2017r. do 31.12.2017r.

Projekt zakłada prowadzenie działalności Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego „KLANZOWISKO” dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, przemocy, ubogich, wielodzietnych, niepełnych z terenu Miasta Białystok. Głównym celem pracy placówki jest tworzenie warunków do wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z rodzin alkoholowych i przemocowych. Działania proponowane przez nas oraz organizowane spotkania i zajęcia mają przeciwdziałać patologii młodzieży zagrożonej demoralizacją, uzależnieniami i zaburzonym rozwojem osobowości na skutek nadużywania alkoholu przez ich rodziców i doświadczania przez nich przemocy w rodzinie. Dzieci i młodzież znajdująca się pod opieką placówki będzie  mogła korzystać z szerokiej oferty zajęć socjoterapeutycznych, edukacyjnych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych jak też logopedycznych, organizacji czasu wolnego dostosowanej do potrzeb i wieku wychowanków. Praca z podopiecznymi będzie realizowana w oparciu o indywidualny plan terapeutyczny uwzględniający skorzystanie z terapii pedagogicznej i psychologicznej. Placówka zajmuje się także wspieraniem rodziców poprzez  prowadzenie zajęć grupowych „Akademii Rodzica”, jak też konsultingu wychowawczego.

 5. „Prowadzenie dwóch mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie” w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zadanie publiczne dotyczy prowadzenia dwóch mieszkań interwencyjno – terapeutycznych dla rodzin z dziećmi doświadczających przemocy w rodzinie w mieszkaniach komunalnych zapewnionych i wyposażonych przez Miasto Białystok.

 5. „Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym”w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Zadanie obejmuje szeroko rozumianą pomoc i wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – mieszkańców miasta Białegostoku. Pomoc ta jest realizowana w formie specjalistycznych konsultacji indywidualnych, rodzinnych, terapii i psychoterapii indywidualnej, grupy wsparcia, terapii rodziny, treningów umiejętności społecznych oraz treningów pewności siebie dla członków rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 


Działania współfinansowane ze środków The VELUX Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  

1. LOOK II – kontynuacja systemu wczesnej interwencji i wsparcia rodzin z małymi dziećmi z terenu miasta Białystok

Celem głównym projektu jest ochrona małych dzieci w wieku 0-6 przed krzywdzeniem oraz wsparcie rodzicielskie dla rodzin z terenu Miasta Białegostoku. Projekt jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku systemu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka krzywdzenia dziecka LOOK i zakłada doskonalenie w/w systemu, a także wymianę informacji na temat rodzin zagrożonych przemocą pomiędzy instytucjami zaangażowany w pomoc rodzinie z małym dzieckiem z terenu Miasta Białystok

2. Ochronić dzieciństwo 

Celem głównym projektu jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem i pomoc dzieciom – ofiarom przemocy z woj. podlaskiego.

W ramach projektu: wspieramy dzieci i przygotowujemy je do uczestnictwa w procedurach, edukujemy rodziców na temat przepisów prawnych, kompetencji służb, procedur przesłuchania, oraz wsparcia dziecka, wspieramy placówki oświatowe w zakresie tworzenia polityki ochrony dzieci, szkolimy pracowników placówek oświatowych w zakresie ochry dzieci przed krzywdzeniem.


 Pracownicy CODIR uczestniczą w projekcie realizowanym w latach 2016-17 przez Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka” pt. System wsparcia dla dzieci-ofiar przemocy rówieśniczej w Polsce Wschodniej – kontynuacja”.

W ramach projektu prowadzone są Treningi Pewności Siebie dla dzieci z białostockich szkół podstawowych i ich rodziców.